We'd love to hear from you. Fill out contact request form and let us know how we can help. Or call us directly at phone
1 408-826-2284

Những bài mới nhất

Đó là chúng ta đang viết về

Liên hệ với chúng tôi

Viết thư cho chúng tôi bằng cách sử dụng
mẫu dưới đây

Mô hình quản lý trong kinh doanh: tính năng quản lý doanh nghiệp

Published: Sat, 11/17/2012 - 12:26
By: copy1

Mô hình kinh doanh của quản lý trong các nước phương Tây có đặc trưng của họ. Đặc điểm quốc gia quản lý doanh nghiệp có thể rất khác nhau, nhưng thường xuyên hơn có ba mô hình khác nhau dựa trên mức độ phát triển của khu vực thị trường và sự tham gia của việc trao đổi quốc tế. Đây là một mô hình quản lý Mỹ, Đức và Nhật Bản.

 

Mô hình Mỹ của nhân viên quản lý trong các công ty là gì? Đây là một mối quan hệ rất năng động "nhân viên sử dụng lao động", nhanh chóng doanh thu của nguồn nhân lực quay của chúng. Theo một cán bộ của lợi nhuận kỳ vọng lớn mà ông nhận được một trả tiền phong nha. Ở nơi đầu tiên, tất nhiên, tổ chức phi lợi nhuận. Đến lượt mình, các nhân viên thường xuyên thay đổi công việc để tăng lương.

 

Mô hình Đức liên quan đến mối quan hệ lâu dài và ổn định của người sử dụng lao động và người lao động. Đó là sự phát triển cá nhân rất quan trọng, liên tục cải thiện các kỹ năng chuyên nghiệp: chìa khóa để thành công trong toàn bộ công ty. Khá thường xuyên, nhân viên trong các công ty của Đức đã làm việc 30 năm ở một nơi, thậm chí thay đổi công việc thường xuyên. Điều này góp phần vào tâm lý quốc gia: trách nhiệm, tình yêu của trật tự và ổn định mong muốn hỗ trợ các khu vực thị trường.

 

Các mô hình Nhật Bản đều có một bầu không khí "gia đình" trong công ty. Đó là tinh thần đoàn kết, chia sẻ trách nhiệm cho nguyên nhân là quan trọng. Sự nghiệp của một người đàn ông cũng không ở vị trí cuối cùng, nhưng tăng trưởng không phải là một nghề nghiệp bằng cách di chuyển cho các tổ chức khác, những người di chuyển trong cùng một công ty. Trong các công ty Nhật Bản thành viên trong nhóm cần phải bị xử lý kỷ luật và kiểm soát lẫn nhau.

 

Ba mô hình này được phản ánh rõ ràng nhất tính dân tộc, nó giống như một "khuôn mẫu" của toàn xã hội. Và, như lịch sử của quan hệ thị trường, các mô hình lâu dài nhất: tất cả đều thuộc với nền kinh tế phát triển và ổn định nhất. Khi lựa chọn các chính sách nhân sự ở các nước khác được thực hiện như là cơ sở của các yếu tố, các nguyên tắc chung của quản lý. Điều này đặc biệt đúng với các doanh nghiệp tiếp cận với thị trường quốc tế.