Đăng nhập:
đăng nhập mật khẩu

Farlega’sSERVICE

Phát triển kinh doanh

Kế hoạch chiến lược và Phát triển Kinh doanh

Tại Farlega nhóm của chúng tôi sử dụng chặt chẽ về số lượng trong việc xác định các trình điều khiển giá trị của một doanh nghiệp dựa trên mô hình liên kết tạo ra giá trị cổ đông cho các trình điều khiển có giá trị. Chúng tôi làm việc để phát triển kế hoạch kinh doanh và chiến lược nhằm cải thiện tốc độ tăng trưởng của các chủ doanh nghiệp và giúp đỡ, các nhà đầu tư và cổ đông đáp ứng mục tiêu của họ hoặc thực hiện chiến lược xuất cảnh. Chúng tôi hỗ trợ cho việc phát triển và thực hiện một chiến lược kinh doanh âm thanh đó sẽ khai thác một nhu cầu thị trường và khả năng tối ưu hóa nguồn lực của tổ chức. Điều này dẫn chúng tôi đến một nhiệm vụ cũng khớp nối và tầm nhìn của một nhà nước tương lai của doanh nghiệp.

FarlegaPOSTS

Đó là chúng ta đang viết về

Chúng ta đều biết ngành công nghiệp và ngành công nghiệp biết Farlega. Farlega cung cấp tư vấn kinh doanh, quản lý tài chính, tư vấn nguồn nhân lực và dịch vụ Bán hàng lịch ngắn ngày cho các công ty như của bạn.
Farlega’s services

Liên hệ với chúng tôi

Viết thư cho chúng tôi bằng cách sử dụng
mẫu dưới đây